Kako izgleda uvođenje norme za upravljanje

Samo implementiranje tražene norme vodi se kao projekt Uprave i svih zaposlenika organizacije koji obuhvaća sljedeće FAZE PROJEKTA:

– Donošenje odluke o projektu, osiguravanje kadrovskih, organizacijskih i materijalnih pretpostavki, izbor savjetničke kuće

– Brza analiza trenutnog stanja organizacije koju provodi savjetnička kuća

– Informiranje i osnovna edukacija Uprave organizacije

– Edukacija članova tima za kvalitetu (internih auditora)

– Savjetnički rad i vođenje u izradi dokumentacije i njenoj primjeni

– Interni audit uspostavljenog sustava

– Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom

– Savjetodavne usluge u održavanju i poboljšavanju certificiranog sustava upravljanja

Okrugli stol d.o.o. stoji vam na raspolaganju u svim fazama realizacije projekta, osim za certificiranje  što provode certifikacijska tijela akreditirana od strane HAA.

8 osnovnih principa upravljanja kvalitetom

Norme ISO 9000:2005 i ISO 9004:2009 opisuju osam osnovnih principa upravljanja kvalitetom koji pomažu vodstvu organizacije da uspostavi okosnicu za lakše upravljanje sustavom kvalitete prema ISO 9001:2008.

  1. Orijentacija na kupce
  2. Vodstvo
  3. Uključenost zaposlenika
  4. Procesni pristup
  5. Sustavni pristup upravljanju
  6. Stalno poboljšanje
  7. Donošenje odluka bazirano na činjenicama
  8. Uzajamno korisni odnosi s dobavljačima

Potražite više na ISO stranicama

Categories
Uncategorized

Norme za sustave upravljanja

Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Norma ISO 9001:2008 opisuje osnovne zahtjeve organizacije, vođenja, upravljanja resursima i proizvodnjom i davanjem usluga, te propisuje načine dokumentiranja i praćenja svih procesa rada u funkciji održavanja stalne kvalitete i permanentnog poboljšavanja. Norma je namijenjena svim vrstama, veličinama i djelatnostima organizacija, a temelji se na procesnom pristupu i zahtjevima/zadovoljstvu korisnika usluga i proizvoda.

Sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

Norma ISO 14001:2004 opisuje zahtjeve koji omogućuju organizaciji da razvije i primjeni sustav upravljanja okolišem, što uključuje politiku, ciljeve koji se baziraju na zakonskim zahtjevima i ostalim zahtjevima na koje se organizacija obvezuje i informacije o značajnim aspektima okoliša. ISO 14001 primjenjuje se u svim organizacijama koje žele uspostaviti, primijeniti, održavati i poboljšavati sustav upravljanja okolišem, kako bi osigurale usklađenost sa proglašenom politikom okoliša i ISO 14001:2004.

Sustavi upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQNet SR10

Norma IQNet SR10 propisuje zahtjeve koje organizacija treba ispuniti da bi uspješno implementirala sustav upravljanja društvenom odgovornošću, a koji za cilj ima zadovoljenje interesa zainteresiranih strana – dionika i ispunjenje postavljene politike i ciljeva društvene odgovornosti. Norma IQNet SR10 kreirana je od strane stručnjaka i auditora cijele IQNet mreže od kojih su neki sudjelovali u izradi ISO 26000:2010, ali s izričitom namjerom certifikacije sustava upravljanja društvenom odgovornošću, što ISO 26000:2010 ne omogućuje. Stavlja u primjenjivu praksu principe, smjernice i preporuke norme ISO 26000:2010 i primjenjiva je u organizacijama svih veličina i vrsta djelatnosti.

Upravljanje zaštitom na radu i sigurnošću zaposlenika prema specifikaciji OHSAS 18001

Ispunjavanje zahtjeva sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti koje propisuje specifijacija OHSAS 18001:2007 omogućava organizaciji upravljanje i kontrolu rizika u procesu zaštite zdravlja i sigurnosti, kao i poboljšavanje vlastitog učinka. Potiče na proaktivnu zaštitu kako bi se preduhitrile moguće ozljede ili incidente/ akcidentne situacije.

Kvaliteta u prevoditeljskim uslugama EN 15038

Europska norma HRN EN 15038:2008 opisuje zahtjeve vezane uz kvalitetno prevođenje tekstova na strane jezike i sa stranih jezika na hrvatski uključujući proces prevođenja i kompetentnost angažiranih ljudi. Norma obuhvaća ključni proces prevođenja te sve druge prateće aspekte uključene u pružanje usluge, uključujući osiguranje kvalitete i mogućnost praćenja.